رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب رئیس خانه احزاب ایران شد.

رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

(image)

قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب رئیس خانه احزاب ایران شد.
رئیس جدید خانه احزاب مشخص شد

خبرگزاری ایران