رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را ابلاغ کرد

(image)

رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را ابلاغ کرد

دانلود موزیک