رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

سرانجام ماجرای مانوئل ژوزه سرمربی برکنار شده سه سال پیش پرسپولیس به همان جایی انجامید که تصورش می‌رفت و آن صدور حکم بر ضد سرخ‌ها و به سود ژوزه توسط فیفا بود.

رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

(image)

سرانجام ماجرای مانوئل ژوزه سرمربی برکنار شده سه سال پیش پرسپولیس به همان جایی انجامید که تصورش می‌رفت و آن صدور حکم بر ضد سرخ‌ها و به سود ژوزه توسط فیفا بود.
رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

مجله اینترنتی