ذهنیتمان، به پیروزی در فینال کمک کرد/ بردن سه جام پیاپی حس فوق العاده ای است

ذهنیتمان، به پیروزی در فینال کمک کرد/ بردن سه جام پیاپی حس فوق العاده ای است

امری بار دیگر فاتح لیگ اروپا شد و از پیروزی تیمش رضایت کامل دارد.

ذهنیتمان، به پیروزی در فینال کمک کرد/ بردن سه جام پیاپی حس فوق العاده ای است

(image)

امری بار دیگر فاتح لیگ اروپا شد و از پیروزی تیمش رضایت کامل دارد.
ذهنیتمان، به پیروزی در فینال کمک کرد/ بردن سه جام پیاپی حس فوق العاده ای است