دیپلماسی منفعل دولت و شاخ و شانه سعودی‌ها برای حج ۹۵/ برای حج هم باید برجام امضا کنیم؟ 

دیپلماسی منفعل دولت و شاخ و شانه سعودی‌ها برای حج ۹۵/ برای حج هم باید برجام امضا کنیم؟ 

ظاهراً در این مذاکرات به جای اینکه ایران که داغ بیش از ۴۰۰ عزیز خود را بر دل دارد طلب کار باشد این طرف سعودی است که برای هیئت ایرانی شاخ و شانه می‌کشد.

دیپلماسی منفعل دولت و شاخ و شانه سعودی‌ها برای حج ۹۵/ برای حج هم باید برجام امضا کنیم؟ 

(image)

ظاهراً در این مذاکرات به جای اینکه ایران که داغ بیش از ۴۰۰ عزیز خود را بر دل دارد طلب کار باشد این طرف سعودی است که برای هیئت ایرانی شاخ و شانه می‌کشد.
دیپلماسی منفعل دولت و شاخ و شانه سعودی‌ها برای حج ۹۵/ برای حج هم باید برجام امضا کنیم؟ 

بک لینک رنک 3

پرس نیوز