«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است

«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است
کارشناس فرهنگی با انتقاد از اینکه تلویزیون برنامه مفیدی درباره پاسخگویی به شبهات ندارد؛ اظهار داشت تنها برنامه مفید تا کنون برنامه «سمت خدا» بوده است و به تازگی برنامه «دین‌دات‌آی‌آر» توانسته است همسنگ برنامه «سمت خدا» بشود.

«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است

کارشناس فرهنگی با انتقاد از اینکه تلویزیون برنامه مفیدی درباره پاسخگویی به شبهات ندارد؛ اظهار داشت تنها برنامه مفید تا کنون برنامه «سمت خدا» بوده است و به تازگی برنامه «دین‌دات‌آی‌آر» توانسته است همسنگ برنامه «سمت خدا» بشود.
«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است