دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت حکم قانونی دارد

دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت حکم قانونی دارد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی گفت: با توجه به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی که دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت یک جرم شرعی است، می‌توان در مورد کار حکم قانونی صادر کرد.

دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت حکم قانونی دارد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضائی گفت: با توجه به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی که دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت یک جرم شرعی است، می‌توان در مورد کار حکم قانونی صادر کرد.
دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه بهائیت حکم قانونی دارد

میهن دانلود