دو انفجار پیاپی، ترکیه را لرزاند

دو انفجار پیاپی، ترکیه را لرزاند

انفجار اول در نزدیکی بیمارستانی در استان «ماردین» ترکیه در مرز سوریه و انفجار دوم در استان دیاربکر رخ داد.

دو انفجار پیاپی، ترکیه را لرزاند

(image)

انفجار اول در نزدیکی بیمارستانی در استان «ماردین» ترکیه در مرز سوریه و انفجار دوم در استان دیاربکر رخ داد.
دو انفجار پیاپی، ترکیه را لرزاند