دومین شکست کشور قدرتمند شیعه در حصول توافق

دومین شکست کشور قدرتمند شیعه در حصول توافق

وزارت اطلاعات عربستان سعودی مدعی عدم جدیت طرف ایرانی در مذاکره پیرامون حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال شد.

دومین شکست کشور قدرتمند شیعه در حصول توافق

(image)

وزارت اطلاعات عربستان سعودی مدعی عدم جدیت طرف ایرانی در مذاکره پیرامون حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال شد.
دومین شکست کشور قدرتمند شیعه در حصول توافق

پرس نیوز