دومين مسابقه هفت سين دانشجويی در دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان برگزار می‌شود

معاونت فرهنگی و اجتماعی و شورای هماهنگي انجمن‌های علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای دومین سال متوالی مسابقه هفت سین دانشجویی برگزار می‌کند.