دولت که منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند انتظار بيش از اين نمي رود.

دولت که منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند انتظار بيش از اين نمي رود.

اين اقايان آزادي بيان را صرفا براي حرف هاي مورد پسند خود و موافقان خود مي خواهند كه خيالي بسي باطل است از دولتي كه منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند و آنان را بي سواد خطاب ميكند انتظار بيش از اين نمي رود.

دولت که منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند انتظار بيش از اين نمي رود.

(image)

اين اقايان آزادي بيان را صرفا براي حرف هاي مورد پسند خود و موافقان خود مي خواهند كه خيالي بسي باطل است از دولتي كه منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند و آنان را بي سواد خطاب ميكند انتظار بيش از اين نمي رود.
دولت که منتقدان دلسوز وانقلابي خود را به جهنم دعوت مي كند انتظار بيش از اين نمي رود.