دولت وعده‌های سَر خرمن!

دولت یازدهم در حالی روزهای پایانی سال ۹۴ را پشت سر میگذارد که که اکثر وعده های اقتصادیش حتی از طرف هواداران آن مورد تردید قرار گرفته است.