دولت نمی‌خواهد برنامه ششم را به مجلس ارائه دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برداشتی که دولت از قانون اساسی دارد نمی خواهد برنامه ششم را به مجلس ارائه دهد.