دولت را ناامید نکنید و برجام را بخرید!

دولت را ناامید نکنید و برجام را بخرید!

همه‌ی گروه‌هایی که برای جوش خوردن برجام هزینه کردند، از فردای برجام وظیفه داشتند آن را به مردم کشورهای خود و افکار عمومی جهان بفروشند.

دولت را ناامید نکنید و برجام را بخرید!

(image)

همه‌ی گروه‌هایی که برای جوش خوردن برجام هزینه کردند، از فردای برجام وظیفه داشتند آن را به مردم کشورهای خود و افکار عمومی جهان بفروشند.
دولت را ناامید نکنید و برجام را بخرید!

باشگاه خبری ورزشی