دولت استقلال سازمانی و حرفه‌ای صدا و سیما را به رسمیت می‌شناسد

دولت استقلال سازمانی و حرفه‌ای صدا و سیما را به رسمیت می‌شناسد

رئیس‌جمهور با اشاره به موفقیت‌های بزرگ صدا و سیما در دوران دفاع مقدس و سازندگی برای ایجاد وحدت ملی و بسیج عمومی گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی مسوولیت سنگینی در تعمیق اعتماد و توسعه ارتباط میان مردم و حاکمیت بر عهده دارد.

دولت استقلال سازمانی و حرفه‌ای صدا و سیما را به رسمیت می‌شناسد

(image)

رئیس‌جمهور با اشاره به موفقیت‌های بزرگ صدا و سیما در دوران دفاع مقدس و سازندگی برای ایجاد وحدت ملی و بسیج عمومی گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی مسوولیت سنگینی در تعمیق اعتماد و توسعه ارتباط میان مردم و حاکمیت بر عهده دارد.
دولت استقلال سازمانی و حرفه‌ای صدا و سیما را به رسمیت می‌شناسد

موزیک سرا