دولتمردان ایمانی به ظرفیت داخلی کشور ندارند

دولتمردان ایمانی به ظرفیت داخلی کشور ندارند

مسئول بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: شرط تحقق اقتصاد مقاومتی ایمان به توانایی و ظرفیت درون است و متاسفانه دولتمردان ایمانی به توانایی های درونی کشور ندارند.

دولتمردان ایمانی به ظرفیت داخلی کشور ندارند

(image)

مسئول بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: شرط تحقق اقتصاد مقاومتی ایمان به توانایی و ظرفیت درون است و متاسفانه دولتمردان ایمانی به توانایی های درونی کشور ندارند.
دولتمردان ایمانی به ظرفیت داخلی کشور ندارند

bluray movie download

عرفان دینی