دوسال دیگر معلوم می‌شود یک عده در استقلال چه کردند

دوسال دیگر معلوم می‌شود یک عده در استقلال چه کردند

امیرقلعه‌نویی گفت: کارهایی علیه تیم شد تا ما از فرم خوب مان فاصله بگیریم. بعدها -شاید دو سال دیگر- معلوم می شود که یک عده چه کارهایی علیه آن تیم انجام دادند.

دوسال دیگر معلوم می‌شود یک عده در استقلال چه کردند

(image)

امیرقلعه‌نویی گفت: کارهایی علیه تیم شد تا ما از فرم خوب مان فاصله بگیریم. بعدها -شاید دو سال دیگر- معلوم می شود که یک عده چه کارهایی علیه آن تیم انجام دادند.
دوسال دیگر معلوم می‌شود یک عده در استقلال چه کردند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی