دوره سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

دوره سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با هدف تربیت مربیان و مبلغان دانشجوی اقتصاد مقاومتی دوره تربیت سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

دوره سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با هدف تربیت مربیان و مبلغان دانشجوی اقتصاد مقاومتی دوره تربیت سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.
دوره سفیران اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

بک لینک