دلایل بروز صافی کف پا

دلایل بروز صافی کف پا

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ، زندگی شهرنشینی و استفاده از سطوح صاف مانند سنگ و سرامیک و پارکت را برخی دلایل شیوع و بروز صافی کف پا عنوان کرد.

دلایل بروز صافی کف پا

(image)

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ، زندگی شهرنشینی و استفاده از سطوح صاف مانند سنگ و سرامیک و پارکت را برخی دلایل شیوع و بروز صافی کف پا عنوان کرد.
دلایل بروز صافی کف پا

افق