دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع سرلشکر صفوی تقدیر و تشکر کرد

دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع سرلشکر صفوی تقدیر و تشکر کرد

طی تماس تلفنی از سوی دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع و اظهارات دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص کودتای ترکیه تقدیر و تشکر شد.

دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع سرلشکر صفوی تقدیر و تشکر کرد

(image)

طی تماس تلفنی از سوی دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع و اظهارات دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص کودتای ترکیه تقدیر و تشکر شد.
دفتر نخست وزیری ترکیه از مواضع سرلشکر صفوی تقدیر و تشکر کرد