دفاع کرباسچی از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم

دفاع کرباسچی از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم

مجلس دهم، مجلسی نیست که هیچ کسی بتواند در آن ادعای اکثریت مطلق داشته باشد. اما جناحی که به لحاظ رأی توانمند است، جناح حامی دولت است.

دفاع کرباسچی از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم

(image)

مجلس دهم، مجلسی نیست که هیچ کسی بتواند در آن ادعای اکثریت مطلق داشته باشد. اما جناحی که به لحاظ رأی توانمند است، جناح حامی دولت است.
دفاع کرباسچی از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم

بک لینک رنک 3

گوشی موبایل