دشمن با ماهواره‌ و موادمخدر جوانان ایرانی را نشانه گرفته است/ پاسداران ما در خلیج فارس هیبت پوشالی آمریکا را شکستند

دشمن با ماهواره‌ و موادمخدر جوانان ایرانی را نشانه گرفته است/ پاسداران ما در خلیج فارس هیبت پوشالی آمریکا را شکستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: منشأ قدرت ما وحدت و اتحاد است و دشمن برای لطمه زدن به ایران اسلامی این دو را هدف قرار داده است.

دشمن با ماهواره‌ و موادمخدر جوانان ایرانی را نشانه گرفته است/ پاسداران ما در خلیج فارس هیبت پوشالی آمریکا را شکستند

(image)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: منشأ قدرت ما وحدت و اتحاد است و دشمن برای لطمه زدن به ایران اسلامی این دو را هدف قرار داده است.
دشمن با ماهواره‌ و موادمخدر جوانان ایرانی را نشانه گرفته است/ پاسداران ما در خلیج فارس هیبت پوشالی آمریکا را شکستند

سپهر نیوز