دستگیری ۳۰ مامور تقلبی وزارت اطلاعات

دستگیری ۳۰ مامور تقلبی وزارت اطلاعات

مدیرکل اطلاعات هرمزگان گفت: در حوزه مبارزه با جعل و غصب عنوان وزارت اطلاعات و بیت رهبری با ۳۰ نفر از جاعلین این نام ها و سوءاستفاده کنندگان از این عناوین برخورد شده است.

دستگیری ۳۰ مامور تقلبی وزارت اطلاعات

(image)

مدیرکل اطلاعات هرمزگان گفت: در حوزه مبارزه با جعل و غصب عنوان وزارت اطلاعات و بیت رهبری با ۳۰ نفر از جاعلین این نام ها و سوءاستفاده کنندگان از این عناوین برخورد شده است.
دستگیری ۳۰ مامور تقلبی وزارت اطلاعات

bluray movie download