دسترسی به زنجیره ذخایر هسته‌ای ایران بی‌سابقه است

دسترسی به زنجیره ذخایر هسته‌ای ایران بی‌سابقه است

معاون رئیس جمهوری آمریکا معتقد است موفقیت این کشور در اعمال فشارهای بی‌سابقه بر ایران باعث حضور تهران بر سر میز مذاکره شد.

دسترسی به زنجیره ذخایر هسته‌ای ایران بی‌سابقه است

(image)

معاون رئیس جمهوری آمریکا معتقد است موفقیت این کشور در اعمال فشارهای بی‌سابقه بر ایران باعث حضور تهران بر سر میز مذاکره شد.
دسترسی به زنجیره ذخایر هسته‌ای ایران بی‌سابقه است