دستاوردهای برجام فوق‌العاده بوده است/ موضوعی که تا آخرین لحظه مذاکرات مقاومت کردیم/ ایران، نخاله نمایشگاه نانو تکنولوژی ژاپن است!

دستاوردهای برجام فوق‌العاده بوده است/ موضوعی که تا آخرین لحظه مذاکرات مقاومت کردیم/ ایران، نخاله نمایشگاه نانو تکنولوژی ژاپن است!

معاون بین المللی وزارت امور خارجه گفت: نمایشگاه نانو تکنولوژی هر ساله در ژاپن برگزار می شود که ۳، ۴ کشور در آن شرکت می کنند که عمدتا از کشورهای پیشرفته هستند و یک نخاله در آن شرکت می کند که آن هم ایران است.

دستاوردهای برجام فوق‌العاده بوده است/ موضوعی که تا آخرین لحظه مذاکرات مقاومت کردیم/ ایران، نخاله نمایشگاه نانو تکنولوژی ژاپن است!

(image)

معاون بین المللی وزارت امور خارجه گفت: نمایشگاه نانو تکنولوژی هر ساله در ژاپن برگزار می شود که ۳، ۴ کشور در آن شرکت می کنند که عمدتا از کشورهای پیشرفته هستند و یک نخاله در آن شرکت می کند که آن هم ایران است.
دستاوردهای برجام فوق‌العاده بوده است/ موضوعی که تا آخرین لحظه مذاکرات مقاومت کردیم/ ایران، نخاله نمایشگاه نانو تکنولوژی ژاپن است!

دانلود سرا