در وزارتخانه زنگنه تنها برای پیرمردها جا هست!/ این درد مشترک…

در وزارتخانه زنگنه تنها برای پیرمردها جا هست!/ این درد مشترک…

می‌گویند در داستان‌های شرقی همیشه جایی برای «اما» و «ولی» هست؛ مثل ماجرای دانشجویان صنعت نفت که به گواه دفترچه انتخاب رشته‌شان قرار بود وقتی درس‌شان را تمام کردند استخدام وزارت نفت شوند «اما»!

در وزارتخانه زنگنه تنها برای پیرمردها جا هست!/ این درد مشترک…

(image)

می‌گویند در داستان‌های شرقی همیشه جایی برای «اما» و «ولی» هست؛ مثل ماجرای دانشجویان صنعت نفت که به گواه دفترچه انتخاب رشته‌شان قرار بود وقتی درس‌شان را تمام کردند استخدام وزارت نفت شوند «اما»!
در وزارتخانه زنگنه تنها برای پیرمردها جا هست!/ این درد مشترک…