در روابط عمومی وزارت ارشاد چه خبر است؟/ محتوای تکذیبیه ارشاد، خبر رسانه ها را تایید می کند!

در روابط عمومی وزارت ارشاد چه خبر است؟/ محتوای تکذیبیه ارشاد، خبر رسانه ها را تایید می کند!

مشخص نیست روابط عمومی وزارت ارشاد برای موضوعی که به صراحت در متن «تکذیبیه» آن را تأیید کرده و حتی از دستور وزیر برای «برخورد لازم برای جلوگیری از تکرار این رفتار» سخن گفته، چرا بجای عذرخواهی رسمی تکذیبیه داده است؟

در روابط عمومی وزارت ارشاد چه خبر است؟/ محتوای تکذیبیه ارشاد، خبر رسانه ها را تایید می کند!

(image)

مشخص نیست روابط عمومی وزارت ارشاد برای موضوعی که به صراحت در متن «تکذیبیه» آن را تأیید کرده و حتی از دستور وزیر برای «برخورد لازم برای جلوگیری از تکرار این رفتار» سخن گفته، چرا بجای عذرخواهی رسمی تکذیبیه داده است؟
در روابط عمومی وزارت ارشاد چه خبر است؟/ محتوای تکذیبیه ارشاد، خبر رسانه ها را تایید می کند!

آپدیت نود 32 ورژن 7

موسیقی