دروازه های نیمه باز قانون برای مسافرت های زنان

دروازه های نیمه باز قانون برای مسافرت های زنان
اصلاح قانون گذرنامه با هدف تسهیل خروج زنان از کشور در دستور کار مجلس قرار می گیرد
فرناز قلعه دار
45 سال قبل وقتی قانونگذار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، اجازه زن شوهردار را برای خروج از کشور ولو اینکه کمتر از ۱۸ سال داشته باشد منوط به موافقت کتبی شوهر یا د ر موارد اضطراری اجازه د اد ستان شهرستان محل د رخواست گذرنامه دانست و در ماده ۱۹ همین قانون نیز تصریح کرد در صورتی که «موانع صد ور گذرنامه بعد از آن حاد ث شود »، از خروج د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد ، تصور نمی کرد همین ماده قانونی می تواند برای آینده کشور دردسر ساز شود. در چند سال اخیر گاه شاهد بوده ایم که همین قانون مانعی برای خروج برخی بانوان ورزشکار و نخبگان علمی کشور شده که قرار بوده در میادین بین المللی برای ایران و ایرانی افتخارآفرینی کنند و به خاطر برخی لجاجت ها و اختلاف های خانوادگی، همسرانشان این قانون را دستاویز قرار داده و مانع صدور مجوز خروج برای آنها و محرومیت کشور از کسب یک پیروزی ملی شده اند،هر چند در سال ۹۲ لایحه ای برای اصلاح قانون گذرنامه به مجلس شورای اسلامی …

دروازه های نیمه باز قانون برای مسافرت های زنان

اصلاح قانون گذرنامه با هدف تسهیل خروج زنان از کشور در دستور کار مجلس قرار می گیرد
فرناز قلعه دار
45 سال قبل وقتی قانونگذار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، اجازه زن شوهردار را برای خروج از کشور ولو اینکه کمتر از ۱۸ سال داشته باشد منوط به موافقت کتبی شوهر یا د ر موارد اضطراری اجازه د اد ستان شهرستان محل د رخواست گذرنامه دانست و در ماده ۱۹ همین قانون نیز تصریح کرد در صورتی که «موانع صد ور گذرنامه بعد از آن حاد ث شود »، از خروج د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد ، تصور نمی کرد همین ماده قانونی می تواند برای آینده کشور دردسر ساز شود. در چند سال اخیر گاه شاهد بوده ایم که همین قانون مانعی برای خروج برخی بانوان ورزشکار و نخبگان علمی کشور شده که قرار بوده در میادین بین المللی برای ایران و ایرانی افتخارآفرینی کنند و به خاطر برخی لجاجت ها و اختلاف های خانوادگی، همسرانشان این قانون را دستاویز قرار داده و مانع صدور مجوز خروج برای آنها و محرومیت کشور از کسب یک پیروزی ملی شده اند،هر چند در سال ۹۲ لایحه ای برای اصلاح قانون گذرنامه به مجلس شورای اسلامی …
دروازه های نیمه باز قانون برای مسافرت های زنان