درس‌هايي که شکست به ما مي‌دهد

درس‌هايي که شکست به ما مي‌دهد
همه غول‌هاي کارآفريني دنيا از همان روز اولي که وارد اين کار شدند اين‌قدر بزرگ و موفق نبودند. اتفاقا بيشتر آن‌هايي که امروز پرسودترين استارت‌آپ‌ها را راه مي‌اندازند و بيشترين درآمدها را دارند، آن‌هايي هستند که موفقيتشان را از شکست شروع کرده‌اند.

درس‌هايي که شکست به ما مي‌دهد

همه غول‌هاي کارآفريني دنيا از همان روز اولي که وارد اين کار شدند اين‌قدر بزرگ و موفق نبودند. اتفاقا بيشتر آن‌هايي که امروز پرسودترين استارت‌آپ‌ها را راه مي‌اندازند و بيشترين درآمدها را دارند، آن‌هايي هستند که موفقيتشان را از شکست شروع کرده‌اند.
درس‌هايي که شکست به ما مي‌دهد

فروش بک لینک

اسکای نیوز