درخواست سیاستمدار لبنانی برای اخراج سفیر عربستان

یکی از سیاستمداران لبنانی خواستار امضای طوماری برای اخراج سفیر عربستان از لبنان شد.