دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد
سرویس خارجی: دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد مقاومت در مرحله آینده را ترسیم کرد و این راهبرد را در این جمله خلاصه کرد که «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب» داشته باشید.
سید حسن نصرالله در نشستی با نخبگان مبارز در دو جبهه جنوب لبنان و سوریه، بر تحکیم گفتمان ملی و اسلامی وحدت گرا و فراگیر تاکید کرد. وی بار دیگر بر آمادگی مقاومت برای مقابله با همه احتمالات و تحولاتی که ممکن است روی دهد، تاکید کرد. در تشریح تحولات سوریه بویژه برخی نقش های بین المللی و منطقه در آن (نقش های عربستان و قطر و آمریکا) نیز دبیرکل …

دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

سرویس خارجی: دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد مقاومت در مرحله آینده را ترسیم کرد و این راهبرد را در این جمله خلاصه کرد که «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب» داشته باشید.
سید حسن نصرالله در نشستی با نخبگان مبارز در دو جبهه جنوب لبنان و سوریه، بر تحکیم گفتمان ملی و اسلامی وحدت گرا و فراگیر تاکید کرد. وی بار دیگر بر آمادگی مقاومت برای مقابله با همه احتمالات و تحولاتی که ممکن است روی دهد، تاکید کرد. در تشریح تحولات سوریه بویژه برخی نقش های بین المللی و منطقه در آن (نقش های عربستان و قطر و آمریکا) نیز دبیرکل …
دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

میهن دانلود