دبيرخانه انجمن علمی گياهان دارويی استان گلستان افتتاح شد

دبيرخانه انجمن علمی گياهان دارويی استان گلستان در دانشكده توليد گياهي علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان افتتاح شد.