دانشگاه پیام نور قزوین 300 دانشجوی هنر می‌پذیرد/ ثبت‌نام از 19 تا 23 مردادماه ادامه دارد

دانشگاه پیام نور قزوین 300 دانشجوی هنر می‌پذیرد/ ثبت‌نام از 19 تا 23 مردادماه ادامه دارد
رئیس دانشگاه پیام نور قزوین بیان کرد: دانشگاه پیام نور در رشته هنر در پنج گرایش نقاشی، کتابت و نگارگری، مرمت بناهای تاریخی، صنایع دستی و ارتباط تصویری دانشجو می‌پذیرد.

دانشگاه پیام نور قزوین 300 دانشجوی هنر می‌پذیرد/ ثبت‌نام از 19 تا 23 مردادماه ادامه دارد

رئیس دانشگاه پیام نور قزوین بیان کرد: دانشگاه پیام نور در رشته هنر در پنج گرایش نقاشی، کتابت و نگارگری، مرمت بناهای تاریخی، صنایع دستی و ارتباط تصویری دانشجو می‌پذیرد.
دانشگاه پیام نور قزوین 300 دانشجوی هنر می‌پذیرد/ ثبت‌نام از 19 تا 23 مردادماه ادامه دارد