دانشگاه های علوم پزشکی کشور خدمت محور می شوند

دانشگاه های علوم پزشکی کشور خدمت محور می شوند

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه های علوم پزشکی به ۱۰ منطقه تقسیم شدند که محوریت در خدمات باید حوزه سلامت باشد.

دانشگاه های علوم پزشکی کشور خدمت محور می شوند

(image)

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه های علوم پزشکی به ۱۰ منطقه تقسیم شدند که محوریت در خدمات باید حوزه سلامت باشد.
دانشگاه های علوم پزشکی کشور خدمت محور می شوند

موزیک سرا