دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي پژوهشي كشور را دارد

دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي پژوهشي كشور را دارد

رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه رازي گفت: كشور ايران با شتاب خوبي در زمينه مسائل پژوهشي حركت كرده است و دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي مختلف پژوهشي را در كشور به خود اختصاص داده است.

دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي پژوهشي كشور را دارد

(image)

رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه رازي گفت: كشور ايران با شتاب خوبي در زمينه مسائل پژوهشي حركت كرده است و دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي مختلف پژوهشي را در كشور به خود اختصاص داده است.
دانشگاه رازي رتبه پانزدهم و شانزدهم در شاخص‌هاي پژوهشي كشور را دارد

مرکز فیلم