دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد

دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد
رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه ازاد گفت: دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد.

دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه ازاد گفت: دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد.
دانشگاه آزاد باید زمینه فعالیت نخبگان در کشور را فراهم سازد