دانشجویان مراقب جریان‌های سیاسی باشند

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: بسیاری از جریانات سیاسی به جهت شور و نشاطی که در بین جوانان دانشجو وجود دارد، سعی دارند خودشان را به دانشجویان نزدیک کنند، اما دانشجویان باید در این زمینه مراقب باشند.