دانشجویان دانشگاه آزاد فارس در مسابقات بسکتبال قهرمان شدند

تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد شیراز در مسابقات بسکتبال دانشگاه آزاد فارس به مقام قهرمانی دست یافت.