داعش در جزیره سامرا از گاز خردل استفاده کرد

عصائب اهل الحق درباره احتمال استفاده داعش از گازهای کلر و خردل در درگیری‌های آتی نیز هشدار داد.