خودکشی دانشجوی ساکن خوابگاه در دانشگاه خوارزمی

یکی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی صبح امروز در خوابگاه دانشجویی این دانشگاه خود را به دار آویخت.