خودکرده را تدبیر چیست؟

در این یادداشت تأملی بر عادت‌های غلط رفتاری جامعه می‌اندازیم، عادت‌های بدی که بدون توجه به عواقب آن، درحال انجام آن‌ها هستیم.