خواهان همکاری اعراب با ایران هستیم

خواهان همکاری اعراب با ایران هستیم

رئیس پارلمان کویت، خواهان برقراری ثبات، آرامش و روابط حسن همجواری و همکاری میان ایران، کویت و کشورهای عربِ حاشیه خلیج فارس شد.

خواهان همکاری اعراب با ایران هستیم

(image)

رئیس پارلمان کویت، خواهان برقراری ثبات، آرامش و روابط حسن همجواری و همکاری میان ایران، کویت و کشورهای عربِ حاشیه خلیج فارس شد.
خواهان همکاری اعراب با ایران هستیم

اتومبیل