خریداری جدید برای نفت پیدا شد

خریداری جدید برای نفت پیدا شد

شرکت ورزشی تهرانی برای خرید باشگاه نفت تهران پیشنهاد خود را ارائه کرده است.

خریداری جدید برای نفت پیدا شد

(image)

شرکت ورزشی تهرانی برای خرید باشگاه نفت تهران پیشنهاد خود را ارائه کرده است.
خریداری جدید برای نفت پیدا شد

دانلود سرا