خاکی: ایران معماری به وسعت نصف کره زمین دارد

استادیار دانشگاه شهید رجایی گفت: ایران معماری به وسعت نصف کره زمین دارد، چین، هند، پاکستان، عراق، یونان، رم و آسیای میانه زایش معماری خود را مرهون ایران هستند.