حمله نظامی به ایران پس از برجام ساده‌تر است

حمله نظامی به ایران پس از برجام ساده‌تر است

عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا می‌گوید بازگشت ایران به بازار جهانی و وابسته شدن هرچه بیشتر این کشور به خارج، آسیب‌پذیری تهران در برابر تحریم را افزایش می‌دهد.

حمله نظامی به ایران پس از برجام ساده‌تر است

(image)

عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا می‌گوید بازگشت ایران به بازار جهانی و وابسته شدن هرچه بیشتر این کشور به خارج، آسیب‌پذیری تهران در برابر تحریم را افزایش می‌دهد.
حمله نظامی به ایران پس از برجام ساده‌تر است

روزنامه قانون