حمله مایلی‌کهن به کفاشیان: تو چه کاره‌ای که با من برخورد کنی!

محمد مایلی‌کهن نسبت به صحبت‌های علی کفاشیان به شدت واکنش نشان داد.