حمله جنگنده های سعودی به مناطقی در صعده و مأرب یمن

حمله جنگنده های سعودی به مناطقی در صعده و مأرب یمن

جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی، ناحیه باقم در استان صعده و منطقه هیلان در صرواح استان مأرب را بمباران کردند.

حمله جنگنده های سعودی به مناطقی در صعده و مأرب یمن

(image)

جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی، ناحیه باقم در استان صعده و منطقه هیلان در صرواح استان مأرب را بمباران کردند.
حمله جنگنده های سعودی به مناطقی در صعده و مأرب یمن

موبایل دوستان