حقوق‌های بالا در جامعه نگرانی ایجاد کرده است/ صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی ندارند

حقوق‌های بالا در جامعه نگرانی ایجاد کرده است/ صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی ندارند

رئیس مجلس شورای اسلامی، حساسیت دولت در رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق های بالا را ستود و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است، باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.

حقوق‌های بالا در جامعه نگرانی ایجاد کرده است/ صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی ندارند

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی، حساسیت دولت در رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق های بالا را ستود و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است، باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.
حقوق‌های بالا در جامعه نگرانی ایجاد کرده است/ صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی ندارند

wolrd press news