حضور پرشور دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم در انتخابات

مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور قم از حضور پرشور دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم در انتخابات خبر داد و گفت:‌‌ همان گونه که همه مردم ایران به ویژه مردم شریف قم در انتخابات شرکت کردند دانشگاهیان و بویژه دانشجویان پیام نور استان قم نیز همگام و همدوش مردم در انتخابات شرکت کردند.