حضور مردم در انتخابات باعث مشروعيت و مقبوليت دو چندان نظام خواهد شد

انجمن اسلامي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي دانشگاه آزاد مشهد با صدور بیانیه‌ای بیان کرد: انتخابات و شركت در انتخابات از نمونه هاي بارز مشاركت سياسي و شايد مهمترين اين مشاركت باشد.مشخص است كه در نظامي مانند جمهوري اسلامي ايران كه اساس خود را بر پايه نظر و اراده مردم بنا نموده است حضور مردم در انتخابات باعث مشروعيت و مقبوليت دو چندان نظام خواهد شد.